Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

- doma i venku, koně ještě

Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod bradhal » úte 26. led 2010 13:37:33

Zdravím.
Zemědělka, nově vlastně Mendelova univerzita, nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kurz nazvaný Ovocný strom v krajině. Informace a přihlášky na stránkách, ale hodím vám to i sem, ať to případně nemusíte hledat.

Kurz celoživotního vzdělávání „Ovocný strom v krajině“
Garance kurzu:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Zahradnická fakulta Lednice
Mendelova univerzita v Brně
Garant kurzu: Doc.Dr.Ing. Petr Salaš
Vedoucí kurzu: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.
Termín realizace výuky: březen 2010 – listopad 2010, vždy čtvrtek až sobota (nebo dle dohody)
Místo konání kurzu: Mendelova univerzita v Brně (Brno – Černá Pole, Arboretum) a Zahradnická
fakulta Lednice (třetí výukový blok kurzu)
Termín pro podávání přihlášek: do 25. února 2010
Kontaktní adresa pro zaslání přihlášek:
Zahradnická fakulta Mendelu Brno
Ing. Jana Mokričková
Valtická 337
691 44 Lednice
e‐mail: janamok@centrum.cz
Obecné požadavky na absolvování kurzu:
– účast na přednáškách a cvičeních v souladu se studijním a zkušebním řádem Mendelu Brno
– vypracování závěrečné seminární práce
Způsob ukončení:
Ukončení závěrečným kolokviem. Frekventantům bude předáno oficiální osvědčení o absolvování
kurzu.
Poplatek za účast na dvousemestrovém kurzu: 6 700,‐ Kč (cena včetně DPH)
Poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a stravu. Organizátoři mohou po osobní dohodě
zabezpečit ubytování i stravování účastníkům kurzu v zařízeních Mendelovy univerzity v Brně či v
Lednici.
Rámcový sylabus kurzu:
V uskutečnění jednotlivých témat ve výukových blocích může dojít k časovému posunu
z organizačních důvodů, zejména s ohledem na vývoj počasí a vegetace.
Program I. výukového bloku (březen, 11.–13. 3. 2010, Brno, arboretum Mendelu)
1. den – přednášky (čtvrtek 11. březen)
09:00–10:00 Úvod, seznámení s kurzem, organizační pokyny.
10:00–11:00 Současný stav ovocnářství v ČR. Extenzivní ovocnářství – charakteristika, typy výsadeb.
11:00–12:30 Původ, botanické a hospodářské členění ovocných druhů.
12:30–14:00 Přestávka na oběd.
14:00–15:00 Ovocné dřeviny v krajině. Historie a současnost.
15:00–16:00 Územní systémy ekologické stability.
16:00–18:00 Staré a krajové odrůdy: produkční, šlechtitelský, estetický, ekologický a kulturní význam.
18:00–18:30 Diskuze k tématům
2. den – přednášky (pátek, 12. březen)
08:00–10:00 Mapování a inventarizace ovocných dřevin. Teoretická příprava, terénní průzkum.
Hodnocení biometrických znaků, posuzování zdravotního stavu.
10:00–11:00 Pokyny k vypracování závěrečné práce frekventantů: výběr lokality, provedení širšího
krajinářského hodnocení území, inventarizace ovocných dřevin. Ukázky dřívějších prací.
11:00–12:30 Charakteristika ovocných druhů po stránce anatomické a morfologické stavby. Podzemní
a nadzemní soustava. Plodonosné útvary ovocných druhů.
12:30–14:00 Přestávka na oběd.
14:00–15:30 Životní pochody ovocného stromu, procesy růstu a vývoje. Velký životní cyklus. Druhy a
odrůdy ovocných dřevin podle rychlosti vývoje.
15:30–17:30 Řez ovocných dřevin. Rozdělení dle různých kritérií, specifika řezu (technika, termín) u
jednotlivých druhů a odrůd. Používané nářadí, ošetření ran.
17:30–18:00 Promítání filmu „Ohrožené dědictví“.
18:00–18:30 Diskuze k tématům.
3. den – celodenní terénní výjezd, praktikum (sobota 13. březen)
07:00–16:00 Modelové lokality: Tišnovsko, Blanensko.
Ukázky jednotlivých typů extenzivních výsadeb v krajině.
Praktický řez kmenných tvarů jádrovin – výchovný, udržovací, sanační, zmlazovací.
Program II. výukového bloku (15.‐17. 4. 2010, Brno, arboretum Mendelu)
1. den – přednášky (čtvrtek, 15. duben)
08:00–09:00 Příjezd účastníků, organizační pokyny, konzultace závěrečných prací
09:00–11:30 Malý životní cyklus – fenologické fáze. Rozdělení, charakteristika, význam pro praxi.
10:30–12:30 Škůdci ovocných dřevin, možnosti a metody ochrany.
12:30–14:00 Přestávka na oběd.
14:00–16:00 Významné choroby ovocných rostlin a metody ochrany.
16:00–17:00 Podpora biodiverzity v sadech.
17:00–18:00 Biologická ochrana proti škůdcům a chorobám, prostředky použitelné v ekologickém
ovocnářství.
18:00–18:30 Diskuze k tématům.
2. den – přednášky (pátek, 16. duben)
08:00–10:00 Množení ovocných druhů. Generativní a vegetativní, přímé a nepřímé způsoby.
10:00–12:30 Roubování a přeroubování. Vhodné nářadí, broušení. Praktické ukázky a nácvik.
12:30–14:00 Přestávka na oběd.
14:00–15:30 Ovocné školkařství. Založení ovocné školky. Postup dopěstování výsadbového
materiálu.
15:30– 17:00 Podnože ovocných dřevin, vhodné na vyšší kmenné tvary do extenzivních výsadeb.
17:00–18:00 Legislativní rámec množení starých neregistrovaných odrůd v kategorii CAC
(konformní materiál). Platné zákony a vyhlášky, povinnosti dodavatele.
18:00–18:30 Diskuze k tématům.
3. den – celodenní terénní výjezd, praktikum (sobota, 17. duben)
07:00–16:00 Modelové lokality Tišnovsko, Kunštátsko, Olešnicko
Racionální řez peckovin (Zahnův řez) a přeroubování
Demonstrace postupů pěstování vyšších kmenných tvarů v ovocné školce zaměřené na produkci
starých a krajových odrůd. Možnost nácviku roubování.
Ukázka mladých genofondových sadů
Program III. výukového bloku (10.–12. 6. 2010, Lednice, Mendeleum)
1. den – přednášky (čtvrtek, 10. červen)
08:00–10:00 Organizační pokyny, konzultace závěrečných prací.
10:00–11:30 Ekologické faktory ovlivňující růst a vývoj ovocných dřevin. Nároky ovocných druhů na
stanoviště. Druhová a odrůdová rajonizace
11:30–12:30 Opylovací poměry ovocných druhů, samosprašnost, cizosprašnost, příčiny neplodnosti,
intersterilita, triploidní odrůdy.
12:30–14:00 Přestávka na oběd.
14:00–16:00 Vnímáni krajiny, estetika, vizuální hodnocení za pomoci kreseb a fotografií.
16:00–18:00 Tvorba krajiny, obnova venkova, krajinný plán.
18:00–18:30 Diskuze k tématům.
2. den – přednášky (pátek, 11. června)
08:00–09:00 Obecná pomologie. Stromové a plodové znaky a vlastnosti ovocných odrůd.
09:00–11:00 Speciální pomologie červených peckovin, charakteristika významných starých odrůd
třešní a višní.
11:00–12:30 Speciální pomologie modrých peckovin. Charakteristika významných starších a
krajových odrůd. Problematika jejich návratu do krajiny.
12:30–14:00 Přestávka na oběd.
14:00–16:00 Teplomilné peckoviny, pěstování meruněk a broskvoní – odrůdy vhodné pro okrajové
oblasti, extenzivní pěstování. Specifika jejich řezu.
16:00–18:00 Speciální pomologie jádrovin I. Starší odrůdy jabloní a hrušní s letní dobou zrání plodů.
18:00–18:30 Diskuze k tématům.
3. den – terénní výjezd (sobota 12. června)
08:00–14:00
Modelové území: Mikulovsko.
Vývoj kulturní (komponované) krajiny, krajinářské hodnocení území. Vnímáni krajiny, vizuální
hodnocení a kreslení krajiny.
Program IV. výukového bloku (30. 9.–2. 10. 2010, Brno, arboretum Mendelu)
1. den – přednášky + výstavka ovoce (čtvrtek, 30. září)
08:00–09:00 Příjezd účastníků, individuální konzultace, určování dovezených vzorků ovoce
09:00–12:30 Pomologický blok: jádroviny. Charakteristika starých a krajových odrůd jabloní a hrušní
Průběžné senzorické hodnocení (degustace) vzorků.
12:30–14:00 Přestávka na oběd.
14:00–18:00 Terénní výjezd na Školní zemědělský statek v Žabčicích.
Genofondová kolekce méně rozšířených ovocných druhů (rakytník, dřín, kdouloň,
mišpule atd. )
2. den – celodenní exkurze v Bílých Karpatech (pátek, 1. říjen)
07:00–20:00
dopoledne:
Velká nad Veličkou, Louka (Moravské Slovácko): genofondové sady ČSOP Bílé Karpaty v
Národní přírodní rezervaci Zahrady pod Hájem, k.ú. Velká nad Veličkou. Produkční
slivoňové sady, ukázky místních odrůd, pomologie.
odpoledne:
Hostětín, Pitín (Bojkovicko – jižní Valašsko): občanské sdružení Tradice Bílých Karpat –
moštárna a tradiční sušárna ovoce, technologie, bioprodukty.
3. den – přednášky (sobota, 2. říjen)
08:00–10:00 Ovocné dřeviny v zahradní architektuře. Historické souvislosti, současné možnosti a
limity. Uplatnění ovocných dřevin v intravilánu.
10:00–12:00 Ekologické ovocnářství. Legislativní požadavky, certifikace, kontrola, finanční dotace,
možnosti odbytu produktu.
12:00–13:30 Přestávka na oběd
13:30–16:00 Moderní odolné odrůdy vhodné pro ekologické či extenzivní způsoby pěstování.
Degustace vzorků.
16:00–16:30 Diskuze k tématům.
Program V. výukového bloku (25.–27. 11. 2010, Brno, arboretum Mendelu)
1. den – přednášky (čtvrtek 25. 11.)
08:00–09:00 Organizační pokyny, určování dovezených vzorků
09:00–10:30 Zakládání extenzivních ovocných sadů. Výběr stanoviště, příprava pozemku, výsadba.
10:30–12:30 Hnojení a výživa ovocných kultur.
12:30–14:00 Přestávka na oběd
14:00–16:00 Zatravnění a pastva zvířat v extenzivních sadech.
16:00–18:00 Výběr vhodných odrůd do extenzivních výsadeb s ohledem na jejich účel a poslání.
18:00–18:30 Diskuze k tématům.
2. den – přednášky, představení závěrečných prací (pátek, 26.11.)
08:00–10:00 Technologie zpracování ovoce. Kompotování, příprava povidel, marmelád, džemů,
sušení, kandování, výroba ovocných šťáv, vín a destilátů.
11:00–12:00 Uchování genetických zdrojů rostlin (GZR), genofondové sbírky – historie a současnost.
Národní program konzervace a využití GZR, aktivity nevládních organizací
12:00–13:30 Přestávka na oběd
13:30 – 18:00 Prezentace závěrečných prací účastníků kurzu spojená s diskuzí.
3. den – Prezentace prací účastníků kurzu, ukončení kurzu (sobota 27.11.)
08:00–12:00 Prezentace závěrečných prací účastníků kurzu spojená s diskuzí.
12:00– Předání osvědčení o absolvování kurzu. Ukončení kurzu. Loučení, odjezd
bradhal
 
Příspěvky: 72
Registrován: ned 13. zář 2009 20:22:57

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Friday » úte 26. led 2010 16:00:29

To je fajn, že se to tu nabízí. I že se to vůbec koná. Ale Kohant pěstuje topoly a já mám malou krajinu.
Pôvodné vône sú dôvodom rôznych dohôd. Senior byl uvězněn ve sklápěcí posteli a bylo nutné ho zachránit. Svoboda mě raduje. Svobodová už méně.
Friday
Člen
 
Příspěvky: 39052
Registrován: pon 17. lis 2008 23:12:36

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Friday » pát 26. bře 2010 22:23:44

tEĎ MI VOLAL KAMArád, kterého jsem zdědila po tátovi. Vysadil mi loni na zahradu vzrostlou aronii, ale nějak se nechytla. Jsme teda zvědaví, jestli se letos rehabilituje nebo půjde do kamen a na její místo jiná. Já teda nevím, jestli už jsou pupence u ovocných stromů dost směrodatné.
Pôvodné vône sú dôvodom rôznych dohôd. Senior byl uvězněn ve sklápěcí posteli a bylo nutné ho zachránit. Svoboda mě raduje. Svobodová už méně.
Friday
Člen
 
Příspěvky: 39052
Registrován: pon 17. lis 2008 23:12:36

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Kohant » sob 27. bře 2010 6:54:12

Nevím jestli i směro, ale datné určitě.
http://www.zemancountdown.cz/

Vědci škodí v šourku ženám? Určitě ne, to bych si pamatovala, biskup vyvázl nezraněn.
Kohant
Moderátor
 
Příspěvky: 36213
Registrován: stř 05. lis 2008 8:34:45

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Kohant » sob 27. bře 2010 6:56:58

tENHLE KURZ MI DOPORUČIL KAMArád od kterého mám špendlík co ho Tigra vytrvale odmítá chtít.
http://www.zemancountdown.cz/

Vědci škodí v šourku ženám? Určitě ne, to bych si pamatovala, biskup vyvázl nezraněn.
Kohant
Moderátor
 
Příspěvky: 36213
Registrován: stř 05. lis 2008 8:34:45

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod bradhal » čtv 01. črc 2010 9:56:42

Chodím na něj a líbí se mi to.
bradhal
 
Příspěvky: 72
Registrován: ned 13. zář 2009 20:22:57

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Friday » ned 10. říj 2010 21:28:16

Můžu se vzteknout, když vidím za humny, u plotu u silnice nebo kdekoli jinde nedůstojně stát jabloň, o kterou se evidentně nikdo nestará, ale ona je obalená nádhernými plody. Já se o své taky nestarám, ale plody vypadají podle toho. Jsou moc bio už na pohled. Mají strupy, jaterní skvrny i pihy a některé jsou dokonce jakoby zakrslé. Malá Sunday říkávala, že ta jablíčka jsou zkoprnělá. Tak přesně to mám. Nikdy nebudu ovocnářkou, ale chci spravedlnost!
Pôvodné vône sú dôvodom rôznych dohôd. Senior byl uvězněn ve sklápěcí posteli a bylo nutné ho zachránit. Svoboda mě raduje. Svobodová už méně.
Friday
Člen
 
Příspěvky: 39052
Registrován: pon 17. lis 2008 23:12:36

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Ivan-1 » ned 10. říj 2010 22:02:06

To máš z toho, že pestuješ prešľachtenky.
Ivan-1
Moderátor
 
Příspěvky: 13547
Registrován: stř 12. lis 2008 19:11:48

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Friday » pon 11. říj 2010 8:03:17

Hehe. Polovina těch jabloní je starší než já.
Pôvodné vône sú dôvodom rôznych dohôd. Senior byl uvězněn ve sklápěcí posteli a bylo nutné ho zachránit. Svoboda mě raduje. Svobodová už méně.
Friday
Člen
 
Příspěvky: 39052
Registrován: pon 17. lis 2008 23:12:36

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Ivan-1 » pon 11. říj 2010 10:23:51

Friday píše:Hehe. Polovina těch jabloní je starší než já.

Tak to máš z toho, že pestuješ zombíkov.
Ivan-1
Moderátor
 
Příspěvky: 13547
Registrován: stř 12. lis 2008 19:11:48

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Friday » pon 11. říj 2010 10:27:36

Ivan-1 píše:
Friday píše:Hehe. Polovina těch jabloní je starší než já.

Tak to máš z toho, že pestuješ zombíkov.

Hm. Já uchovávám všechno památeční, to je pravda.
Pôvodné vône sú dôvodom rôznych dohôd. Senior byl uvězněn ve sklápěcí posteli a bylo nutné ho zachránit. Svoboda mě raduje. Svobodová už méně.
Friday
Člen
 
Příspěvky: 39052
Registrován: pon 17. lis 2008 23:12:36

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Friday » ned 12. úno 2012 23:45:23

Friday píše:
Ivan-1 píše:
Friday píše:Hehe. Polovina těch jabloní je starší než já.

Tak to máš z toho, že pestuješ zombíkov.

Hm. Já uchovávám všechno památeční, to je pravda.

Zahájila jsem jednání se stromolezci o omlazujícím řezu tří mých nejstarších dědičných jabloní. Potřebuju je trochu zkrouhnout před letošní výměnou střechy.
Pôvodné vône sú dôvodom rôznych dohôd. Senior byl uvězněn ve sklápěcí posteli a bylo nutné ho zachránit. Svoboda mě raduje. Svobodová už méně.
Friday
Člen
 
Příspěvky: 39052
Registrován: pon 17. lis 2008 23:12:36

Re: Ovocný strom v krajině - kurz MZLU

Příspěvekod Kohant » pon 13. úno 2012 10:23:41

Staré jabloně se zmlazují na několikrát.
http://www.zemancountdown.cz/

Vědci škodí v šourku ženám? Určitě ne, to bych si pamatovala, biskup vyvázl nezraněn.
Kohant
Moderátor
 
Příspěvky: 36213
Registrován: stř 05. lis 2008 8:34:45


Zpět na Zahrada a květiny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštěvníků

cron